§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy www.machaon.com.pl , prowadzony jest przez MACHAON SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul.Dobrego Pasterza 118E/22, Krakow 31-416 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000579545, NIP 6793117288, REGON 362722477.

 2. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze sklepu internetowego MACHAON, zasady i tryb zawierania umowy, składania zamówień w sklepie internetowym MACHAON, dostarczania zamówionych towarów Zamawiającemu, zasad zapłaty ceny oraz innych opłat, uprawnienia Zamawiającego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, ograniczenia prawa do odstąpienia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827), skutki odstąpienia od umowy, procedury rozpatrywania reklamacji, zasady odpowiedzialności sklepu internetowego MACHAON za jakość świadczenia, zasady oraz treść gwarancji i usług posprzedażowych.

 3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma jedynie charakter informacyjny. 4. Kontakt ze sklepem internetowym MACHAON – za pośrednictwem poczty elektronicznej: machaon.pl@gmail.com; telefonicznie: +48 516 421 335; pisemnie na adres: ul. Dobrego Pasterza 118E/22, Krakow 31-416

§2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - MACHAON SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 118E/22, kod pocztowy 31-416, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000579545, NIP 6793117288, REGON 362722477.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.machaon.com.pl

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie,   ługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§4 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustano wionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1.2.

§5 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu;

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 3. zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie;

 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

 6. opłacić zamówienie w określonym terminie,z zastrzeżeniem §7pkt 3

§6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  a. Przesyłka kurierska, oraz przesyłka paczkomatowa

  b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: MACHAON Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 15 (lok.8), 31-752 Kraków

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a. Płatność przy odbiorze

  b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  c. Płatności elektroniczne przez serwis Przelew24 (Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny)

  d. Płatności elektroniczne przez serwis iMoje (Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny) obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 3. Koszty wysyłki uzależnione są od rozmiaru i wagi przesyłki. Dokładna wartość jest widoczna po dodaniu produktu do koszyka i wybraniu sposobu wysyłki

§7 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta:

  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności

  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki

 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 4. a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

  b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarciaUmowy Sprzedaży,

 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

§8 Zwrot/wymiana towaru

1. Klient, który nie jest Konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sprzedawcy dokonać zwrotu/wymiany dostarczonego towaru w ciągu 5 dni roboczych od momentu odbioru towaru, pod warunkiem, że:

 • produkt nie był użytkowany i nie nosi śladów użytkowania,

 • produkt jest w pełni wartościowy, nieuszkodzony,

 • produkt nie jest wersją specjalną, pozakatalogową, w kolorach innych niż w standardzie.

W przypadku zwrotu/wymiany towaru Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia do 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Koszty dostawy zwracanego/wymienianego towaru ponosi Kupujący.

W przypadku rezygnacji z zamówienia w terminie powyżej 5 dni roboczych od momentu wysłania potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę, Kupujący zostanie obciążony karą umowną w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu zamówienia. Jeśli produkt został wysłany do Kupującego to Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potrącenia kosztów dostawy.

§9 Reklamacje z tytułu wad Produktów i ich kompletności

 1. Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów bez wad.

 2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 3. Sprzedawca może udzielić Klientowi pisemnej gwarancji. Gwarancja rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w towarze sprzedanym.

 4. Klient, przypadku gdy produkt ma wadę, ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 z późn. zmianami) art. 556 – 576 Rękojmia za wady.

 5. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

  a. wymiany towaru na nowy;

  b. naprawy towaru;

  c. obniżenia ceny;

  d. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

 6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:

  a. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo

  b. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

 7. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 12 miesięcy od momentu jego wydania. Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

 8. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: machaon.pl@gmail.com.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli produkt został zepsuty przez kuriera.

 10. Sprzedawca przyjmuje reklamacje z tytułu kompletności Produktów w ciągu 5 dni od doręczenia towaru

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 2. Klient dokonując rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę, podanych w formularzu danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) w celu realizacji umowy. W tym celu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje Zamówienie.

 3. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu jest niezbędne w celu realizacji Zamówienia. W przypadku podmiotów gospodarczych nazwę firmy, dane adresowe, NIPu.

 4. Klient dokonując rejestracji lub zapisując się do newslettera może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.